Atribuţiile Primarului

Primarul exercita următoarele atribuţii principale:

 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:
 • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civila şi autoritate tutelara şi asigurăfuncţionarea serviciilor publice locale de profil.
 • atribuţii privind desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
 1. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:
 • prezintă consiliului local, în primul trimestru , un raport anual privind starea economică,socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu aunităţii administrativ-teritoriale şi le supune spre aprobarea consiliului local.
 • atribuţii referitoare la bugetul local
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi lesupune spre aprobare consiliului local;
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emitereade titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala acontribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât şi asediului secundar;
 1. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediulaparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de serviciipublice şi de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţa;
 • ia măsuri pentru organizarea executarii şi executarea în concret a activităţilor dindomeniile : educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică,situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea şipunerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, dezvoltare urbană,evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, servicii comunitare de utilitatepublicş, servicii de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţide administraţie social-comunitară, locuinţe sociale, alte servicii publice, stabiliteprin lege;
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controluluiefectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniulpublic şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilorde serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentrupersonalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătoriiinstituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege, şi le supune spreaprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte actenormative;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederileangajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţieimediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate aleministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţileadministrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe bazaconcursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobat de consiliul local, la propunereaprimarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractulde management.

Sari la conținut