Atribuţiile secretarului

Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretarsalarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritorialea municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sauadministrative.

 1. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 2. Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, subsancţiunea eliberării din funcţie.
 3. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
 4. Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale
 • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şiprimar, precum şi între aceştia şi prefect.
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilorprimarului.
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şipersoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces lainformaţiile de interes public;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor deconsiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate aleacestuia;
 • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracternormativ.
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afaracelor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitateacopiiior cu actele originale, în condiţiile legii.
Sari la conținut